Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Recherchebureau de Koter B.V. , hierna te noemen RBdK, en haar opdrachtgever. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op bedoelde rechtsverhoudingen tenzij RBdK deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, worden opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RBdK.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door RBdK, of indien zulks eerder is, bij aanvang van de feitelijke werkzaamheden door RBdK. Tenzij anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd.

Informatie door opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke RBdK in alle redelijkheid nodig meent te hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenst vorm ter beschikking te stellen. Op verzoek van de opdrachtgever worden aan RBdK ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voorvloeit, staat opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan RBdK ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Uitvoering van de opdracht.
RBdK bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen tussentijds in overleg worden gewijzigd of uitgebreid. Indien een wijziging of uitbreiding leidt tot meerwerk, dan wel anderszins het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal RBdK dat zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid.
Informatie van vertrouwelijke aard die aan RBdK door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, zal door RBdK met de vereiste vertrouwelijkheid worden behandeld, behoudens verplichtingen uit hoofde van enig wettelijk voorschrift of rechtelijk bevel. RBdK zal informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aanwenden voor het doel waarvoor zij werd verkregen, behoudens indien RBdK voor zichzelf optreedt in enige procedure, waarbij de vertrouwelijke informatie naar het redelijk oordeel van RBdK van belang kan zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de inhoud van door RBdK opgestelde rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijk gedane uitlatingen van RBdK niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, noch jegens derden mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van RBdK.

Bewaring en eigendom dossier.
RBdK neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende het lopende onderzoek. Na beëindiging van het onderzoek is RBdK gelet op Nederlandse en Europese richtlijnen in verband met de bescherming van de privacy van betrokkenen niet langer gerechtigd tot het bewaren van persoonsgegevens. Deze worden dan ook na het sluiten van het onderzoek vernietigd. De dossiers zijn eigendom van RBdK.

Intellectuele eigendom.
Opdrachtgever kan geen rechten, hoe ook genaamd, doen gelden op immateriële zaken die RBdK heeft vervaardigd of gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Tarieven, kosten en facturering.
De door RBdK verrichte werkzaamheden worden opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het aantal uren en de geldende uurtarieven van de betrokken medewerkers van RBdK. Het honorarium van RBdK is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van ingeschakelde derden, reis-en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten niet in de tarieven inbegrepen en worden deze kosten steeds afzonderlijk aan opdrachtgevers in rekening gebracht. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is RBdK gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. 

Aansprakelijkheid.
RBdK zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan RBdK, is RBdK voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van RBdK , is RBdK voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van RBdK sprake is van opzet of grove schuld. Elke aansprakelijkheid van RBdK voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen met derden.  
Aangezien de aan RBdK  verleende opdrachten vanwege hun aard een vergrote kans op geschillen met derden met zich mee kunnen brengen, die voor RBdK tot kosten kunnen leiden die niet zijn verdisconteerd in de tarieven van RBdK, aanvaardt de opdrachtgever dat deze kosten voor rekening van opdrachtgever komen met inachtneming van de volgende voorwaarden. In geval van klachten of claims van derden, al dan niet leidend tot civiele, strafrechtelijke of andere procedures, waaronder procedures buiten rechte, die betrekking hebben op de door RBdK verrichte werkzaamheden, zullen, tenzij en voor zover onherroepelijk is komen vast te  staan dat RBdK in ernstige mate en verwijtbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de opdracht, de kosten die RBdK in dit verband redelijkerwijs moet maken door opdrachtgever worden vergoed. Bij deze kosten wordt met name gedoeld op aanvullende werkzaamheden die RBdK naar haar redelijk oordeel moet verrichten om zichzelf te verweren of om op te komen voor de belangen van opdrachtgever en die tegen de alsdan geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht en proceskosten, waaronder de kosten van eventuele juridische bijstand. RBdK zal opdrachtgever hieromtrent zo tijdig en volledig mogelijk informeren.

Betaling.
Facturen van RBdK dienen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden in Euro’s. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever over de periode dat hij met betaling in gebreke is de wettelijke rente verschuldigd. Door RBdK gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het in te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamelijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Opzegging en opschorting.
Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Indien RBdK, in geval van voortijdige beëindiging van de opdracht, aannemelijk maakt dat zij schade lijdt vanwege bezettingsverlies, heeft zij recht op compensatie van deze schade door opdrachtgever. Indien opdrachtgever onjuiste op onvolledige informatie aan RBdK heeft verstrekt of anderszins tekort is geschoten dan wel indien er sprake is van overmacht is RBdK gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat zij schadeplichtig wordt. RBdK behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van declaraties voor verrichte werkzaamheden. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, is RBdK bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Reclames.
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan RBdK kenbaar te worden gemaakt. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft RBdK de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgevers jegens RBdK, in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Vrijwaring.
Opdrachtgever vrijwaart RBdK, haar medewerkers en door of namens haar ingeschakelde personen tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die stellen schade te hebben geleden die is ontstaan uit of samenhangt met de door RBdK ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan zijde van RBdK. 
RBdK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met rechtshandelingen van opdrachtgever, waarbij deze zich heeft laten leiden door of gebaseerd heeft op uitlatingen of advies van RBdK.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op geschillen voortvloeiend uit deze of uit deze voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, alles tenzij anders tussen de partijen overeengekomen.